Ds. Van Maasschool Wijzer de wereld in

Missie/Visie

Wij willen een Christelijke school zijn, die leeft en handelt vanuit de Bijbel. Omdat wij ieder mens en dus ook elk kind zien als een uniek schepsel van God, heeft dat gevolgen voor de manier van omgaan met elkaar. Wij willen de kinderen helpen bij het leren kennen van God en bij het liefhebben van Hem en de naaste. Vanuit de gedachte dat elk kind uniek is, willen wij ieder kind de kans geven om zich zo goed mogelijk te ontwikkelen.

Als school willen wij de kinderen een veilige,vertrouwde en leerrijke omgeving bieden, van waaruit zij de gelegenheid krijgen de wereld te ontdekken. Wij vinden het heel belangrijk, dat kinderen en hun ouders zich op school thuis voelen en hechten daarom veel waarde aan een goed contact tussen school, thuis en de samenleving.

Dit willen we in de praktijk doen door:

 • Benoeming van actief christelijk en kerkelijk meelevende personeelsleden, die pedagogisch en onderwijskundig bekwaam zijn en blijven door als school een professionele, lerende organisatie te zijn.
 • Onderwijs in Bijbels perspectief te geven als voorbeeldfunctie van een christelijke samenleving.
 • Efficiënt onderwijs te geven door:
 • gebruik te maken van een haalbaar gedegen lesprogramma waarbij de onderwijsbehoeften van de leerling mede bepalend zijn.
 • voldoende tijd te reserveren voor de basisvakken, taal, lezen en rekenen.
 • het stellen van uitdagende duidelijk omschreven minimum doelen en hoge verwachtingen van leerlingen te hebben.
 • de analyse van de resultaten op school-, groeps- en individueel niveau te gebruiken voor de verbetering van de opbrengsten.
 • te werken volgens het Interactief, Gedifferentieerd, Directe Instructiemodel (IGDI) waarbij het leerproces en de leerstof wordt aangepast aan de onderwijsbehoefte van de leerlingen.
 • het geven een een duidelijke uitleg, zodat de leerlingen een actieve houding hebben en de lestijd daadwerkelijk aan de taak wordt besteed.
 • de leerlingen te clusteren in drie instructiegroepen: verkorte instructie, basisinstructie en verlengde instructie.
 • uit te gaan van convergente differentiatie. Hiermee bedoelen we dat we alle leerlingen zo lang mogelijk laten meedoen met de instructie van de groep. Na de groepsinstructie krijgen de leerlingen die dat nodig hebben een verlengde instructie. Voor de leerlingen die meer aan kunnen is er verdiepingsstof.
 • toepassing van beredeneerd pedagogisch handelen en klassenmanagement als basis voor structuur en zekerheid.
 • gebruik te maken van coöperatieve werkvormen en zelfstandig werken.

Zorgverbreding te bieden door:

 • te werken volgens de principes van handelingsgericht werken.
 • te werken met groepsplannen.
 • te werken met handelingsplannnen.
 • te werken volgens de 1-zorg route
 • het nauwkeurig volgen van de ontwikkeling van de leerlingen door gebruik te maken van een Leerling Volg Systeem
 • Professionalisering door middel van nascholing en door als team van en met elkaar te leren.
 • Methode- en materaalvernieuwing, genormeerd aan de Bijbel.
 • Te zorgen voor een fijne, schone, ordelijke, veilige en leerrijke werk- en leefomgeving.
 • De betrokkenheid van ouders bij het leren van hun kinderen te stimuleren.