Ds. Van Maasschool Wijzer de wereld in

Bestuur en de vereniging

De School staat onder het bestuur van deVereniging tot Stichting en Instandhouding van Scholen met de Bijbel te Wapenveld.

"Het doel van de Vereniging is de stichting en instandhouding van scholen met de Bijbel. Zij grondt zich op de Heilige Schrift, naar de opvatting der drie Formulieren van Enigheid. Zij heeft tot beginsel, dat de volksopvoeding en het volksonderwijs in overeenstemming moeten zijn met de in de Bijbel geopenbaarde wil van God ..."

"Leden van de vereniging zijn zij, die instemming betuigen met artikel l en een jaarlijkse bijdrage betalen. De aanmelding dient te geschieden bij het bestuur;"

De missie van de school is door het bestuur als volgt samengevat:

De persoonlijke ontwikkeling van het kind op geestelijk, emotioneel, sociaal, ethisch en intellectueel gebied bevorderen, zodat het in deze maatschappij met zijn eigen gaven en talenten God als zijn Schepper en Vader en de Here Jezus als zijn Verlosser en Heer zal liefhebben boven alles en de naaste als zichzelf.

Toelichting:
- persoonlijke ontwikkeling: aandacht voor het kind als uniek persoon
- niet alleen verstandelijk, maar op alle gebieden
- ter voorbereiding op een leven in de maatschappij
- niet ter meerdere glorie van zichzelf, maar tot eer van God en ten dienste van de naaste

Dat willen we bereiken door:
a.         Benoeming van actief christelijke en kerkelijk meelevende leden voor het bestuur.
b.         Benoeming van actief christelijke en kerkelijk meelevende personeelsleden, die pedagogisch en onderwijskundig bekwaam zijn.
c.         Onderwijs in Bijbels perspectief te geven als voorbeeldfunctie van een christelijke samenleving.
d.         Efficiënt onderwijs te geven.
e.         Zorgverbreding.
f.          Professionalisering door middel van nascholing.
g.         Methode - en materiaalvernieuwing, genormeerd aan de Bijbel.
h.         Voldoende hulpmiddelen te verschaffen.
i.          Te zorgen voor een fijne, schone, ordelijke en veilige werk - en leefomgeving.
j.          De betrokkenheid van ouders / leden te vergroten.