Ds. Van Maasschool Wijzer de wereld in

Intentieverklaring

De Ds. Van Maasschool, CBS De Goede Herder en CBS De Parel de gaan nauwer met elkaar samenwerken. De besturen van onze schoolverenigingen hebben hiervoor op 12 september 2019 een intentieverklaring ondertekend.

Deze nauwere samenwerking vloeit voort uit onderzoek en gesprekken met extern en intern betrokkenen. Daaruit is gebleken dat beide schoolbesturen dezelfde missie delen: “Gods Woord en de relatie met Jezus Christus als basis voor goed Bijbelgetrouw christelijk onderwijs in Wapenveld.” Deze missie is uitgewerkt in een gezamenlijk identiteitskader dat beide schoolbesturen van harte onderschrijven.

De kern van het identiteitskader is dat beide verenigingen het belangrijk vinden goed Bijbelgetrouw christelijk basisonderwijs te verzorgen in Wapenveld, waarin kinderen zich veilig en geborgen voelen en gekend weten door God en de medewerkers. In onze scholen wordt getuigd van God, de Vader, het Evangelie en het verlossend werk van de Here Jezus Christus. Vanuit deze overtuiging vertellen we Bijbelverhalen en bidden en zingen we met elkaar. Vanuit diezelfde overtuiging werken we aan een goede onderwijskwaliteit, waarbij we elkaar als scholen willen versterken.

De samenwerking bestaat onder meer uit het structureel gezamenlijk houden van een directeurenoverleg, een structureel gezamenlijk bestuurlijk overleg en het vormgeven van informele samenwerking tussen de teams. In deze overleggen worden school-overstijgende thema’s besproken zoals het samen vormgeven van verdiepingsklassen en de samenwerking met de kinderopvang.

Door op onderstaande link te klikken vindt u de intentieverklaring zoals hij op 12 november is ondertekend:

 

https://venij-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/rutgervanderzwan_vanmaass...