Ds. Van Maasschool Wijzer de wereld in

Over onze school

De Ds. Van Maasschool is een Christelijke school, die leeft en handelt vanuit de bijbel. Wij willen de kinderen helpen bij het leren kennen van God en bij het liefhebben van Hem en de mensen om ons heen. Vanuit die gedachte dat elk kind uniek is, willen wij ieder kind de kans geven om zich zo goed mogelijk te ontwikkelen. 

Als school willen wij de kinderen een veilige, vertrouwde en leerrijke omgeving bieden, van waaruit zij de gelegenheid krijgen de wereld te ontdekken.

Onze slogan is: 'Wijzer de wereld in'. Met "wijzer' bedoelen we het onderwijs, maar ook het geloof. Dat dit een bron van wijsheid mag zijn voor de hele school. ''De wereld in', zegt iets over dat we kinderen voorbereiden op hun plek in de maatschappij, maar ook in de omgang met elkaar, de omgeving, de natuur en alles wat God gemaakt heeft. Hij is onze Wegwijzer die ons als lerende organisatie de juiste richting geeft. 

Wij zijn aangesloten bij de Federatie Veluwezoom & IJsselstreek. Het doel van deze federatie is:  Vanuit een coöperatieve gedachte werken aan:

  • christelijk onderwijs waarbij Gods Woord norm en leidraad is voor ons handelen.
  • de professionalisering van ons onderwijs door intensief samen te werken binnen de domeinen personeel, financiën en onderwijs.
  • sterke schoolleiders, die zich gesteund weten door bovenschools management op met name de eerstgenoemde domeinen.
  • het onderhouden van lokale autonomie voor de bevoegde gezagen met een duidelijke mandatering van taken en bevoegdheden op locaal- dan wel federatief niveau.

Wij vinden het belangrijk dat kinderen en hun ouders zich thuis voelen en hechten daarom veel waarde aan een goed contact tussen school en thuis. We hopen dat deze website daar mede een bijdrage aan levert.